Now showing items 1-3 of 3

  • Yega Okusoma ni Okughandiika Olusoga:kawoiwolo 

   Gulere, Cornelius Wambi (Lusoga Language Educationists, Researchers & Translators Association (ALLERT), 2011)
   Ekitabo kino kyaghandikiibwa nga kyesigama ku mpandiika eyaghalala ya ennimi dha Afirika mu buvandhuba bwa Uganda ni eya Busoga entongole.
  • Yega okusoma ni okughandiika olusoga:ogusolo ni ekikaadho 

   Gulere, Cornelius Wambi (Lusoga Language Educationists, Researchers & Translators Association (ALLERT), 2011)
   Ekitabo kino kyaghandikiibwa nga kyesigama ku mpandiika eyaghalala ya ennimi dha Afirika mu buvandhuba bwa Uganda ni eya Busoga entongole.
  • Yega okusoma ni okughandiika olusoga:otela okwila 

   Gulere, Cornelius Wambi (Lusoga Language Educationists, Researchers & Translators Association (ALLERT), 2011)
   Ekitabo kino kyaghandikiibwa mu nkola ya enimi dha Africa yonayoona